Belangrijke veranderingen in toezicht en handhaving asbestbranche

 In Actueel, Nieuws

(Bron: Rijksoverheid)

Staatssecretaris Van Ark (SZW) pakt knelpunten in asbeststelsel aan.

De acht actiepunten zijn:

  1. Regelgeving en certificatie-eisen verbeteren. Maatregelen om de regelgeving en het toezicht meer eenduidig en risicogericht te maken. Technische voorschriften over veilig werken met asbest en werkwijzen op het gebied van asbestverwijdering worden zoveel mogelijk uit de certificatieschema’s gehaald.
  2. Stand van de wetenschap verduidelijken. De werking van het instrument SMArt versterken. TNO krijgt daarbij een nieuwe rol, om professionals sneller helderheid te laten geven over de stand van de wetenschap.
  3. Innovatie stimuleren. Innovatieve ideeën in de asbestsector vlotter laten beoordelen, zodat nieuwe werkwijzen sneller de markt op kunnen komen en innoveren loont.
  4. Vertegenwoordiging in balans brengen. Het asbestveld kent uiteenlopende belangen. De vertegenwoordiging van die belangen meer in balans brengen.
  5. Deskundigheid borgen bij complexe asbestwerkzaamheden. Asbestwerkzaamheden die vallen in de laagste risicoklasse mogen zonder certificaat worden uitgevoerd. Incidenteel betreft dat complexe werkzaamheden. Om de deskundigheid bij dit soort werkzaamheden te borgen, de regelgeving zodanig aanpassen dat een certificaat vereist is bij die saneringen waarvoor complexe technieken nodig zijn.
  6. Verbetermogelijkheden in eindbeoordeling verkennen. Nagaan of de eindbeoordeling meer onafhankelijk en meer kostenefficiënt kan plaatsvinden.
  7. Toezicht effectiever maken. De handhavingsmogelijkheden van de Inspectie SZW worden door bovenstaande aanpak versterkt. Daarnaast wordt versnippering tegengegaan door scherper onderscheid tussen controle door CI’s en toezicht door Inspectie SZW, en door versterkte samenwerking met Omgevingsdiensten.
  8. Ontwikkeling op de voet volgen. Wanneer de genoemde maatregelen niet voldoende effectief blijken te zijn, de mogelijkheden verkennen tot invoering van een erkenningsregeling om notoire overtreders (sneller) van de markt te kunnen halen.
Visie AsbestVraag

De overheid krijgt steeds meer grip op het asbestbestel. Dit is goed nieuws voor gebouweigenaren. Er kan steeds minder worden uitgegaan van worst-case scenario’s die vaak ten onrechte hoge kosten met zich meebrengen. Ook met de introductie van een apart ‘dakcertificaat’ is te verwachten dat de saneringskosten een stuk interessanter worden voor de dakeigenaar. Nu nog iets dergelijks in het leven roepen voor asbesthoudende beglazingskitten.