vraagteken-g2x

Maak asbestrisico’s inzichtelijk en beheersbaar zodat een gebouw veilig kan worden gebruikt tot aan de sloop

Goed asbestbeleid uitvoeren betekent ook er voor zorgen dat iedereen weet waar het over gaat en hoe ze moeten handelen. Stel vast waar u als gebouweigenaar of beheerder voor staat, welke uitgangspunten u hanteert als het om asbest gaat. Wetgeving is leidend maar ook stel vast welke strategie u hanteert bij het omgaan met asbesttoepassingen. Dit en op welke wijze de organisatie is geregeld, neemt u op in een asbestbeleidsplan.

We brengen samen met u alle risicopunten en mogelijke scenario’s in beeld. Daarna zoomen we in op de procedures; wie doet wat op welk moment bijvoorbeeld bij een asbestincident.

Het beheer van het asbest beschrijft u in een asbestbeheersplan. Als uit een asbestinventarisatie blijkt dat asbest in een gebouw aanwezig is, hoeft het asbest houdende materiaal in veel situaties niet direct te worden verwijderd. Wanneer er geen blootstellingsgevaar is voor de gebruikers van het gebouw en er geen sloop- of renovatieplannen zijn, vormt het asbest geen risico. De eigenaar van het gebouw dient wel voor iedere asbestbron het risico te laten beoordelen en een asbest beheersplan op te (laten) stellen als blijkt dat direct verwijderen van asbest niet noodzakelijk is.

Ook wanneer na het verwijderen van een deel van de asbesthoudende materialen materialen er asbest in een gebouw of constructie achterblijft, dient hiervoor ook een asbest beheersplan opgesteld te worden. In een asbest beheersplan staat hoe uw gebouw tot aan het moment van sloop, op een veilige manier kan worden gebruikt door gebruikers indien asbest niet (volledig) is verwijderd.

Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van asbestbeleid en beheersplannen.

Neem contact op voor meer informatie.

Een veilig (werk)situatie creëren

Op basis van objectieve criteria moet zijn vastgesteld welke maatregelen genomen moeten worden zodat het gebouw een veilige (werk)situatie behoud of te bewerkstelligen. In het asbest beheersplan staan de maatregelen die u als gebouweigenaar neemt of nog moet nemen om risico’s voor de toekomst te waarborgen voor het gebruik van het gebouw. Hierin kunnen gebruik beperkende maatregelen staan (zoals niet boren of bewerken), informatie die bij de gebruikers bekend moet zijn en wat men moet doen als door een ongeluk schade is ontstaan (calamiteitenplan). Ook moet periodiek worden gecontroleerd wat de staat van het asbesthoudende materiaal is, en of maatregelen nodig zijn die nog niet voorzien waren.

Ten minste éénmaal per jaar asbesthoudend materiaal controleren

Asbesthoudend materiaal dat bij normaal gebruik van een gebouw beschadigd kan worden moet ten minste éénmaal per jaar worden gecontroleerd. Deze periodieke controle bestaat uit een visuele inspectie en indien nodig wordt aanvullend lucht- en kleefmonsters genomen en een NEN2991 onderzoek. Met een NEN2991 onderzoek wordt het gebruikersrisico bepaald en waaruit zo nodig acties uit voortkomen zoals saneren of aanpassen het asbest beheersplan aanpassen.

Laat als management zien dat de organisatie de veiligheid van mens en milieu serieus neemt door het laten opstellen van een asbest beheersplan.

vraagteken-g2x

Asbest beheersen omvat meer dan alleen een beheersplan opstellen

De kosten voor een asbest beheersplan zijn afhankelijk van meerdere factoren. In een asbest beheersplan staan verschillende onderdelen beschreven welke de kosten beïnvloeden. In hoeverre deze onderdelen binnen het gebouw of bedrijf zijn ingevoerd, is van invloed op de kosten.

Voorlichten en opleiden

Als werkgever doet u er verstandig aan om uw werknemers die beroepshalve vaak met asbest in aanraking komen, te trainen op het herkennen als er een vermoeden is van asbest. Immers, geen enkele werknemer kan voorzorgsmaatregelen nemen of instructies uitvoeren ten aanzien van een gevaar dat hij niet (her)kent.

Afschermen van asbesthoudende toepassingen

De kosten van aanpassingen van uw gebouw met asbesthoudend materiaal zodat dit in de gebruiksfase tot aan het moment van sloop of een bouwkundige aanpassing zoals renovatie, op een veilige manier kan worden gebruikt.

Procedures en werkvoorschriften opstellen

Het is belangrijk dat er heldere procedures beschikbaar zijn voor de gebruikers of medewerkers over de manier waarop veilig onderhoud moet worden gepleegd aan (onder)delen aan of in uw gebouw.

Monitoring

In het asbest beheersplan wordt aangegeven hoe vaak (mogelijk) de asbesthoudende materialen in een jaar moeten worden gecontroleerd door getrainde medewerkers. Deze periodieke controle dient te gebeuren op de voorgeschreven wijze te gebeuren conform het asbest beheersplan.

Laat u bijstaan door de deskundigen van AsbestVraag. Zij zijn onafhankelijk en laten uw eigen medewerkers ervaring krijgen en deskundigheid opdoen in bijvoorbeeld de monitoring van de asbesthoudende toepassingen in het vastgoed.