vraagteken-g2x

Stel met AsbestVraag de juiste vraag aan het asbestinventarisatiebureau

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest en is verplicht bij een renovatie of sloop van het gebouw(en) en objecten welke vóór 1994 gebouwd zijn. Zowel het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Avb) als de Arbowet schrijven een asbestinventarisatie voor als er gesloopt of gerenoveerd gaat worden. Het uitvoeren van een asbestinventarisatie valt onder artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenbesluit regeling bijlage XIIIa, kortweg Arboregeling/besluit voorheen bekend als de SC-540. Deze aanpassingen komen voort uit de nieuwe grenswaarden die zijn vastgesteld op 1 maart 2017 en de gewijzigde type risicoklassen: 1, 2 en 2A.

Wat onderzocht wordt in een asbestinventarisatie, hangt af van het doel als opdrachtgever; wordt het gebouw alleen gerenoveerd of wordt het geheel gesloopt? Het asbest inventarisatiebureau is verplicht een asbest inventarisatieplan op te stellen, bij uitvoering van de werkzaamheden. Door een goede voorbereiding en aanpak kan tot een zorgvuldige asbestinventarisatie komen waarin de complete aard en omvang van het asbest is opgenomen. Dit omvat tevens een beschrijving van het af te bakenen gebied of de af te bakenen ruimte bij de asbestverwijdering.

Stel met AsbestVraag de juiste vraag aan het asbestinventarisatiebureau!

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak of kostenindicatie.

Asbestinventarisatie type A en type B zijn vervallen

Sinds 1 maart 2017 is de wetgeving gewijzigd en vallen alle asbestinventarisaties onder het Arbeidsomstandighedenbesluit bijlage XIIIa. Echter in de praktijk wordt nog gesproken over een asbestinventarisatie type A, type B, type G en type 0. Deze type asbestinventarisaties bestaan officieel niet meer. Toch worden deze termen in de dagelijkse praktijk gebuikt om onderscheid aan te geven over het soort onderzoek. Wat hield een type a en type b asbestinventarisatie in.

Asbestinventarisatie type A

Dit omvat direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten enz. Een systematische en volledige asbest inventarisatie van alle direct waarneembare asbestverdachte producten, asbest besmet materiaal of asbest besmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object met gebruik van handgereedschap inclusief licht destructief onderzoek.

In combinatie met een monstername van de asbestverdachte materialen wordt de staat en omvang beoordeeld van de aanwezige asbest verdachte stoffen. Tevens wordt bepaald of het potentiële risico en het uitvoeren van laboratoriumanalyse van de materiaalmonsters noodzakelijk is. De onderzoeksresultaten worden opgenomen in een asbestinventarisatierapport type A.

Asbestinventarisatie type B

Hierbij gaat het om niet direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten enz. Dit onderzoek is een aanvulling op het asbestinventarisatie type A onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden is van niet direct waarneembaar asbestverdachte producten, asbest besmet materiaal of asbest besmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object.

De niet-direct waarneembare asbest wordt met destructief onderzoek opgespoord vaak op het moment dat er sprake is van sloop of renovatie. Hierbij gaat het vooral om toepassingen in de fundering of de constructie van een gebouw. De onderzoeksresultaten worden opgenomen in een asbestinventarisatierapport.

In een asbestinventarisatierapport staat beschreven:
  • Of er wel of geen asbest in een gebouw aanwezig is, indien ja
  • Om welke soorten asbest het gaat
  • Op welke plaatsen de asbest toepassingen zich bevinden
  • De conditie van het asbesthoudende materiaal

Aan de hand van de risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen u als opdrachtgever moet voldoen als het asbest wordt verwijderd uit het gebouw. Tijdens de asbestinventarisatie wordt een risicobeoordeling uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar het potentiële risico voor de gebruikers van het gebouw, denk aan medewerkers of huurders. Op basis van de risicobeoordeling wordt beoordeeld of direct verwijderen van het asbest noodzakelijk is of niet – of dat nader onderzoek nodig is. De focus van een asbestinventarisatie is in samenspraak met de vraag van onze opdrachtgever, waar is de asbestinventarisatie voor nodig en wat is de scope van het onderzoek.

AsbestVraag is van grote meerwaarde bij een asbestinventarisatie. Het doel is om gedurende het gehele traject van asbestinventarisatie tot sanering maximaal te focussen op de vraag van onze opdrachtgever. Het is belangrijk de vraag en doelstelling heel helder te formuleren. Dit leidt tot meer gericht inventarisaties en daarmee tot geen of minder uitsluitingen. Waardoor onnodige meerwerkkosten of budgetten overschrijden wordt beperkt.

Wij stellen vooraf bij uitvoeren van een opdracht de scope cq. reikwijdte van de voorgenomen werkzaamheden duidelijk op in een opdracht welke ook worden gecommuniceerd met het inventarisatiebureau. Dit geeft u als opdrachtgever een duidelijk beeld en overzicht. Een inventarisatierapport welke niet is toegespitst op de juiste doelstelling kan zeer grote gevolgen hebben voor de kwaliteit en de duur (onvoorziene kostenoverschrijdingen) van de asbestsanering.

Indien er asbest is aangetroffen zult u als gebouweigenaar zich de volgende vragen moeten stellen:
  • Welke risico’s brengt asbest met zich mee?
  • Welke maatregelen moeten er worden genomen?
  • Ook hierbij kan AsbestVraag ondersteunen, denk aan het laten verwijderen van het asbest of het opstellen van een beheersplan.

Benieuwd hoe wij van meerwaarde kunnen zijn bij uw asbestinventarisatie?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak of offerte.