vraagteken-g2x

Wij maken samen met u een stappenplan sanering zodat u weet waar u aan toe bent

Asbest verwijderen is in Nederland aan strenge regels gebonden vanuit de overheid. Zo moet u voor verwijdering een asbestinventarisatie laten uitvoeren.  Wanneer u beschikt over een asbestinventarisatierapport, kunt u een asbestverwijderingsbedrijf opdracht geven om het asbest te verwijderen. Na de sanering moet een vrijgavelaboratorium een eindcontrole uitvoeren.

Maak duidelijke afspraken over welk asbest er precies verwijderd wordt en hoe.  Tijdens een inventarisatie wordt veelal op meerdere plekken asbest gevonden worden. Men is niet verplicht om alle aangetroffen asbest direct te laten verwijderen. De gebouweigenaar kan ervoor kiezen om sommige asbest toepassingen beheersbaar achter te laten blijven. Beheersbaar houdt in dat er geen asbestvezels (meer) vrij kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van hechtgebonden asbest in goede toestand op een plek waar het niet beschadigd kan worden. Ook kan asbest afgedekt worden met bijvoorbeeld een wand.  Alles dient omschreven te zijn in een asbest beheersplan. Uiteindelijk is de opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de verwijderingswerkzaamheden.

Wij zijn graag uw partner voor uw asbest sanering!

Neem contact op of vraag vrijblijvend de kosten op.

Asbest saneren staat boven asbest beheersen

De meeste gebouweigenaren hebben in hun beleid vastgelegd dat zij op afzienbare termijn van alle mogelijke problemen rond asbest af willen zijn. Dat betekent dat er de voorkeur wordt gegeven aan asbest saneren boven asbest beheersen. Asbest saneren is een ingrijpende beslissing, mede omdat vaak de bedrijfsvoering binnen het betreffende gebouw moet worden stilgelegd.

AsbestVraag maakt samen met u, de opdrachtgever, op grond van de resultaten van de (voor)onderzoeken – rekening houdend met de financiële en organisatorische mogelijkheden – een planning op welke termijn tot sanering wordt overgegaan. Bij een meerjarenplanning wordt rekening gehouden dat – gezien de levensduur van asbest – de kwaliteit van het asbest door de jaren heen verder afneemt.

In maart 2017 heeft in het Arbobesluit een vereenvoudiging van de risicoklasse indeling plaatsgevonden. Er is sindsdien alleen nog sprake van risicoklasse 1, 2 en 2A. Risicoklasse 3 is vervallen.

Asbest saneren wordt ingedeeld in de volgende risicoklassen

nummer1

Risicoklasse 1
(laag risico)

Risicoklasse 1 omvat werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden wordt verwacht. Per 23 februari 2018 is een asbest verontreiniging toegekend aan risicoklasse 2.

nummer2

Risicoklasse 2
(hoog risico)

In risicoklasse 2 geldt dat tijdens de saneringswerkzaamheden de vezelconcentratie de grenswaarde van 2.000 vezels per m³, ofwel twee vezels per liter lucht, zal overschrijden.

nummer2a

Risicoklasse 2A
(hoog risico)

Als de vezels bestaan uit amfibool asbest, worden de werkzaamheden ingedeeld in klasse 2A en geldt een verzwaarde eindbeoordeling na afronding van de werkzaamheden.

Werkzaamheden die in risicoklasse 1 vallen
  • Mogen worden uitgevoerd door een niet-gecertificeerd bedrijf met personeel dat een opleiding asbestinstructie voor risicoklasse 1 met goed gevolg heeft doorlopen
  • AsbestVraag adviseert hierbij wel dit, door of samen, met een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf uit te voeren zodat wordt voldaan aan de NEN 2990 omschreven vrijgave kwalificatie inclusief het correct afvoeren en storten van asbesthoudende materialen.
Werkzaamheden die binnen risicoklasse 2 of 2A vallen
  • Moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf
  • Bij de uitvoering is altijd een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) persoon aanwezig
  • Er worden uitgebreide beschermingsmaatregelen genomen
  • Het vrijgeven van de locatie na asbest sanering gebeurt door een onafhankelijk inspectiebedrijf, welke geaccrediteerd is door de Raad van Accreditatie (RvA)

Asbest saneren in vijf fasen

nummer1
Voorbereiding van de asbest sanering

(Een deel van) het object wordt ingepakt, zogeheten ‘containment’, zodat het asbesthoudend materiaal veilig kan worden gedemonteerd en verpakt, zonder dat asbestvezels zich buiten het containment verspreiden.

nummer2
De eigenlijke asbest sanering

Verwijdering van het asbest of het gehele object.

nummer3
Schoonmaken

Het schoonmaken van het containment na de werkzaamheden.

nummer4
Vrijgave

Eerst wordt gecontroleerd of het containment kan worden weggehaald (controle op vrijgave), er moet garantie zijn dat er niet alsnog asbestvezels vrijkomen. Pas na de controle wordt het containment verwijderd en is de situatie weer gebruiksklaar.

nummer5
Afvoer van het asbesthoudende materiaal

Het afval moet op de voorgeschreven manier worden aangeboden aan een erkende asbestinzamelaar, zodat deze het asbestafval gecontroleerd kan verwerken.

Het behoort tot de werkzaamheden van de asbest saneerder om het asbest bevattende afval af te voeren en uiteindelijk te laten storten. Ook hier gelden strenge voorschriften voor vanuit de wet- en regelgeving. Alle asbest moet luchtdicht en dubbel verpakt worden, voordat het buiten het saneringsgebied komt. De hoeveelheid asbest die afgevoerd wordt, moet overeenkomen met de hoeveelheid die in het werkplan staat.

De asbest saneerder, of een hiervoor geselecteerd bedrijf, voert het afval af. Het is niet toegestaan om zelf het asbest afval af te voeren en naar een stortplaats te brengen. In de praktijk van asbestverwijdering gaat er wel eens wat mis. Zorg daarom zelf ook voor voor deskundig toezicht bij elke risicoklasse 2 of 2A  sanering.

U kunt de asbest specialisten van AsbestVraag inschakelen voor het toezicht houden op een zorgvuldige werkwijze tijdens en na de asbest sanering. Wij ondersteunen u ook gedurende het gehele proces van beleid opstellen tot en met het bouwrijp opleveren van uw grond.